پروژه نگهداری وتعمیرات شرکت پتروشیمی مروارید
پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تبریز
پروژه نصب و راه اندازی اطفاء حریق پالایشگاه سوم
پروژه تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم
پروژه تعمیرات ، بهره برداری و عملیات پالایشگاه نهم
پروژه ساختمان تعمیرات و اپراتوری پالایشگاه اول
پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران
  • پروژه نگهداری وتعمیرات شرکت پتروشیمی مروارید

  • پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تبریز

  • پروژه نصب و راه اندازی اطفاء حریق پالایشگاه سوم

  • پروژه تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم

  • پروژه تعمیرات ، بهره برداری و عملیات پالایشگاه نهم

  • پروژه ساختمان تعمیرات و اپراتوری پالایشگاه اول

  • پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران

  • مجتمع گاز پارس جنوبی

  • کارگاه مرکزی و نوسازی مجتمع گاز پارس جنوبی

  • پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه چهارم فاز6و7و8

پالایشگاه 5

 
شرکت برتر در رعایت و اجرای مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ششمین همایش HSEپیمانکاران