پروژه نگهداری وتعمیرات شرکت پتروشیمی مروارید
پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تبریز
پروژه نصب و راه اندازی اطفاء حریق پالایشگاه سوم
پروژه تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم
پروژه تعمیرات ، بهره برداری و عملیات پالایشگاه نهم
پروژه ساختمان تعمیرات و اپراتوری پالایشگاه اول
پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران
  • پروژه نگهداری وتعمیرات شرکت پتروشیمی مروارید

  • پروژه نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تبریز

  • پروژه نصب و راه اندازی اطفاء حریق پالایشگاه سوم

  • پروژه تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم

  • پروژه تعمیرات ، بهره برداری و عملیات پالایشگاه نهم

  • پروژه ساختمان تعمیرات و اپراتوری پالایشگاه اول

  • پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران

  • مجتمع گاز پارس جنوبی

  • کارگاه مرکزی و نوسازی مجتمع گاز پارس جنوبی

  • پروژه نگهداری و تعمیرات پالایشگاه چهارم فاز6و7و8

پروژه خرید و اجرای سیویل شرکت خوارزمی
پروژه خرید و اجرای سیویل شرکت خوارزمی
پروژه نگهداری و تعمیرات پتروشیمی مروارید
پروژه نگهداری و تعمیرات پتروشیمی مروارید
پروژه رسوب زدایی وشستشوی مکانیکی زاگرس
پروژه رسوب زدایی وشستشوی مکانیکی زاگرس
پروژه ارائه خدمات بازرسی فنی پتروشیمی نوری
پروژه ارائه خدمات بازرسی فنی پتروشیمی نوری
پروژه تامین ، نصب و راه اندازی پالایشگاه سوم
پروژه تامین ، نصب و راه اندازی پالایشگاه سوم
پروژه تعمیرات و بهره برداری پالایشگاه نهم
پروژه تعمیرات و بهره برداری پالایشگاه نهم
احداث ساختمان تعمیرات پالایشگاه اول
احداث ساختمان تعمیرات پالایشگاه اول
احداث ساختمان اپراتوری پالایشگاه اول
احداث ساختمان اپراتوری پالایشگاه اول
تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم
تعمیرات مکانیک و راهبری پالایشگاه پنجم
نگهداری و تعمیرات در شرکت پالایش نفت تبریز
نگهداری و تعمیرات در شرکت پالایش نفت تبریز
نگهداری و تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تهران
نگهداری و تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تهران
پروژه نصب پکیج خوردگی پالایشگاه چهارم
پروژه نصب پکیج خوردگی پالایشگاه چهارم
 
شرکت برتر در رعایت و اجرای مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ششمین همایش HSEپیمانکاران